A Zenepedagógiai képzések leírása

MA Kodály-zenepedagógia szakirány

 

A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet keretében 2007 óta Kodály Zenepedagógia Szakértő mesterképzés is működik. A zenei képességek komplex és intenzív fejlesztését szolgáló gyakorlati tárgyak mellett helyet kapnak általános zeneelméleti, illetve zenepedagógiai tárgyak, előadások és szemináriumok Kodály Zoltán oktatásfilozófiája és zenepedagógiai fogalmának gyakorlati alkalmazásával.

 

Bővebb információ kodaly.hu honlapon.

 

 

MA tanári képzések

 

A képzés lehetőséget ad arra, hogy az Egyetem partnerintézményeinek és gyakorló iskolájának közreműködésével hallgatóink mind az alapfokú mind a középfokú zeneművészeti oktatáshoz szükséges szakmai és pedagógiai tudást magas színvonalon szerezzék meg. A zenetanári MA program indításával az Egyetem célja olyan vonzó, szakmailag kiemelkedő program létrehozása, amely nemcsak elméleti szinten készít fel a zenetanári pályára, hanem olyan művészi impulzust is ad, amely a pályára való elkötelezettséget kialakítja. Ezzel egyrészt a zenetanári pályán tartja a fiatalokat, másrészt munkájuk hatékonyságát is garantálja. Ennek megvalósítását az Egyetem egy kifejezetten a tanárképzésre szakosodott, a tanári munkában sokoldalúan jártas, támadhatatlan tudással rendelkező művész-pedagógusokból álló oktatói testület összeállításával biztosítja.  Az iskolai tanítás és az egyetemi szintű tanárképzés elvei azonosak. Lényege a művészi impulzus, amelynek átélése az egyetemi tanulmányok alatt később a mindennapokban gyakorlattá válik. Aki átéli a tanításnak ezt a formáját, automatikusan ebben a szemléletben vezeti tanítási óráit is. 

 

Az egyetem, a tanárképzés keretében két fajta mesterképzést kínál fel a hallgatóknak. A zenetanár és a zeneművész-tanár szakképzettséget szerző hallgatók nemcsak az alapfokú művészetoktatási intézményekben folytatandó oktatómunkára, hanem a jövendő művészeket képző professzionális középfokú zeneoktatásra és természetesen a felsőfokú oktatásra is képessé válnak.

 

 

MA zenetanár (120 kredites)

 

Ez a képzés hangszeres zeneoktatásra (klasszikus, jazz vagy népzene), ének, szolfézs, és zeneelmélet oktatásra ad képesítést zeneiskolai, illetve konzervatóriumi szinten egyaránt.

 

Alkalmassági előfeltétel: egyetemi zenei végzettség, amely egyenértékű a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem BA képzésének diplomájával, továbbá sikeres felvételi és alkalmassági vizsga.

 

A képzés célja a zeneművészeti ágban, a felsőoktatásban alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva olyan tanárok felkészítése, akik az iskolarendszerű, egyéni és csoportos formában megvalósuló zeneművészeti oktatásban, továbbá a Nemzeti alaptanterv művészetek műveltségi területén és a nem iskolarendszerű oktatásban képesek tanári munkakör ellátására.

 

 

MA zeneművésztanár (60 kredites)

 

A képzés kvalifikál hangszeres (csak klasszikus) oktatásra, ének, zeneszerzés, és zenetörténet oktatására alap- és középfokú szinteken. Ez a mindössze két féléves tanárképzés célja elméletileg megalapozott, módszertani ismeretekkel rendelkező művésztanárok képzése. A szakterületi és a szakmódszertani ismereteket a mesterszakon nem tanári szakképzettséget adó képzésben szerzett, tanári szakképzettséghez tartozó szakterületi ismeretek foglalják magukba, amelyek a tanári szakképzettség tekintetében az alapképzésre épülő adott zenetanári szakképzettség szakterületi ismereteivel azonos tudás megszerzését biztosítják. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

 

Alkalmassági előfeltétel: MA művész tanulmányok megkezdése (min. 1 év) vagy már megszerzett MA művészdiploma. A zeneművész-tanár mesterfokozat csak akkor szerezhető meg államilag támogatott képzésben, ha a hallgató a művésztanári mesterszakon a végbizonyítványának (abszolutórium) megszerzésekor mesterképzésben (pl. művész MA szakon) még nem szerzett végbizonyítványt. Zeneművész-tanári szakképzettséggel alap- és középfokú oktatásban lehet elhelyezkedni.

 

 

MA zeneismeret - ének-zenetanár (150 kredites)

 

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülő tanári szakon a két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor a képzési idő 5 félév, a tanári szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 150.

 

A zenetanári szakképzettségek második (vagy újabb) szakképzettségként - azonos területen belül meghatározott néhány kivételtől eltekintve - nem választhatók. Ezek mellé is választhatók azonban az a közismereti tanári szakképzettségek az adott szakterületen szerzett 50 kredites tanulmányok teljesítése esetén. Az első szakképzettség második vagy újabb tanári szakképzettségként való választásakor abban az esetben jár a mentesség az 50 kredites előképzettség követelménye alól, ha az első és a második szakképzettség bemeneti feltételei is teljesülnek azáltal, hogy az alapképzési szak mindkét tanári szakképzettség választásához megfelel. (Az ének-zene és a zeneismeret esetében ez a feltétel teljesül.)

 

A fentiek alapján van lehetőségünk indítani a zeneismeret-ének-zene tanári képzést, két tanári szakképzettséget adó képzésben.

 

A belépés feltételei azonosak a zeneismeret-tanári képzés belépési feltételeivel:

 

feltétel nélkül elfogadható

az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak zeneismeret, zeneelmélet, zeneszerzés, jazz-zeneszerzés szakiránya, valamint
az előadóművészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakiránya.

 

A belépéshez feltétel a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő ismeretek követelményeinek teljesítése, amelynek kreditértéke 10 kredit.

 

 

A kreditek megoszlása:

 

szakterületi ismeretek: 80 kredit – a jogszabály szerint az első tanári szakképzettséghez legalább 30 kreditet kell, a második tanári szakképzettséghez legfeljebb 50 kreditet lehet szerezni, ezt mi 40-40-re állítottuk be, (a zeneismeret eredeti 50 kredites modulját szenátusi határozattal formáltuk át 40 kreditessé, de csak az ének-zenével együtt felveendő esetre) de csak az ének-zene beadásakor felmerült akkreditációs formai követelmények miatt. Alapvetően a zeneismeret és az ének-zene külön történő felosztása tartalmilag nem minden tekintetben értelmes, hiszen vannak közös tantárgyak.

pedagógia-pszichológia: 40 kredit (ugyanaz, mint a 120-asoknak)

összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit (mindkét szakképzettség szerinti tantárgyakból, alap- és középfokon)

 

 

Kérdések:

 

Fölvehető-e önmagában az ének-zene tanári MA az LFZE-n?

Nem, mert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen már működő valamennyi olyan művészeti tanári szakképzettséget adó képzés, amely közvetlenül az alapképzésre épül, a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4., ill. 4/A. sz. mellékletében foglaltak szerint, csak első tanári szakképzettséget adó képzésként indítható. A közvetlenül az alapképzésre épülő közismereti tanári szakképzettségek, így az ének-zene tanár is, általában két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben szerezhetők meg. A fentiekből következően az Egyetemen az ének-zene tanári szakképzettséget adó képzés csak második tanári szakképzettséget adó képzésként indítható.

 

Fölvehető-e más tanári szakképzettséggel együtt az ének-zene tanári MA az LFZE-n?

Nem, de ezt nem a jogszabály, hanem szakmai alapú intézményi döntés indokolja. A tanterv szorosan illeszkedik a zeneismeret-tanári MA tantervéhez, máshoz nem kapcsolható úgy, hogy a szükséges ismeretek elsajátítása biztosított legyen a hallgató számára. (Az akkreditáció során ezt jeleztük.)

 

Mikor kell fölvenni az ének-zene tanári MA-t?

A zeneismeret-tanári MA felvételével egyidejűleg, a jelentkezési lapon második tanári szakképzettségként megjelölve. Más lehetőség pillanatnyilag az intézményi keretek között nincs.

 

Mire használható e két szakképzettséget tanúsító oklevél?

Ezt két jogszabály határozza meg.

Egyfelől a 15/2006 (IV. 3.) OM rendelet 4. sz. melléklete (ez maga KKK), amely azt határozza meg, hogy mi a képzés célja.

 

 

Zeneismeret-tanár:

 

„A képzés célja a zeneművészeti ágban, a felsőoktatásban alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva olyan tanárok felkészítése, akik az iskolarendszerű, egyéni és csoportos formában megvalósuló zeneművészeti oktatásban, továbbá a Nemzeti alaptanterv művészetek műveltségi területén és a nem iskolarendszerű oktatásban képesek tanári munkakör ellátására:

[…]

- zeneismeret-tanár szakképzettség esetén a zeneelmélet, a szolfézs, a népzene, a zenetörténet-zeneirodalom, az improvizáció oktatása tekintetében."

 

 

Ének-zene tanár:

 

„A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképesítésre, illetőleg ismeretekre alapozva olyan iskolai ének-zene tanárok képzése, akik magas fokú zenei és pedagógiai tudásuk birtokában alkalmasak a közoktatás zenei-kulturális területein az ének-zene oktatására, valamint - karvezetői felkészültségük alapján- az iskolai kórusmunka vezetésére és az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben az oktatási-nevelési feladatok ellátására, továbbá akik képesek a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására."

Másfelől az 1993. évi LXXIX. törvény (a közoktatásról), amely a pedagógus munkakörben történő alkalmazás feltételeiről rendelkezik, ám e rendelkezések még a Bologna előtti okleveleket tartalmazzák. Ezért ez a törvény pillanatnyilag nem ad megfelelő támpontot a kérdésben.

 

 

Egyéb:

 

A szakmai koncepció szerint a képzés 3-4. féléve Kecskeméten zajlik. Ennek realizálásával kapcsolatban Nemes László Norbert tanár úrral kell pontos tervet kialakítani, mert az akkreditáció ebből a szempontból, a részleteket illetően nem tartalmazott kérdést.

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár