A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának felvételi tájékoztatója szervezett DLA nappali képzésre

Jelentkezési határidő: 2018. április 16.

Az alábbi DLA programokra lehet jelentkezni:

 • egyházzene
 • zeneszerzés
  • zeneelmélet alprogram
 • zenei előadóművészet
  • billentyűs alprogram
  • zongorakísérő és korrepetitor alprogram
  • ének alprogram
  • fúvós alprogram
  • karvezető alprogram
  • népzene alprogram
  • vonós alprogram
  • ütő alprogram

 

Jelentkezni a Doktori Iskola Titkárságán beszerezhető vagy az lfze.hu honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek benyújtásával lehet.

 

Jelentkezéskor benyújtandó:

 1. nyomtatott betűkkel, pontosan kitöltött jelentkezési lap
 2. szakmai önéletrajz (amely tartalmazza az elmúlt öt év fontosabb zenei tevékenységét, versenyek eredményét, kurzusokat, szakmai továbbképzéseket, hangfelvételek, publikációk jegyzékét stb.)
 3. a jelentkezési díj (13.000 Ft) befizetését igazoló dokumentum*
 4. legalább jó minősítésű egyetemi diploma** másolata
 5. nyelvvizsga-bizonyítvány másolata: a jelentkezéshez egy nyelvből (amely lehet: angol, német, olasz, francia, orosz vagy spanyol, illetve nem magyar anyanyelvűek esetében magyar mint idegen nyelv) legalább középfokú (KER B2-es szintű) komplex (“C” típusú), államilag  elismert nyelvvizsga szükséges. (Az akkreditált nyelvvizsgákról, valamint a külföldön szerzett nyelvvizsgák honosításáról tájékoztatást az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjától, a www.nyak.hu weboldalon vagy a 1122 Budapest, Maros u. 19-21. sz. alatt lehet szerezni. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolája nyelvvizsgák honosításával kapcsolatos ügyekben nem illetékes.)
 6. hangszeres felvételizőknek: 1 órás koncertműsor programja, amelyből a  Felvételi Bizottság mintegy 15 perces részletet választ ki bemutatásra (zongorakísérőről a felvételizőnek kell gondoskodnia).

*Banki átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426768-00000000

Közlemény: [Jelentkező neve], E0171-2510, DLA/PhD szervezett jelentkezési  díj

 

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szüksége lehet:

A bank neve: Magyar Államkincstár

A bank címe:  1139 Budapest, Váci út 71.

IBAN: HU22 1003 2000 0142 6768 0000 0000
SWIFT-BIC kód: MANEHUHB

 

**Záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók leckekönyvük másolatát csatolják. Legkésőbb a felvételi vizsga napjáig be kell mutatniuk az egyetemi tanulmányaikat lezáró oklevelet.

A külföldi diplomákat, amennyiben azok nincsenek honosítva, el kell ismertetni. A 2018. évi szervezett (négyéves) doktori felvételi eljáráshoz szükséges diplomaelismertetési kérelmeket a "Külföldi felsőfokú végzettség elismertetése" menüpontban leírtaknak megfelelően kell benyújtani 2018. március 19-ig. Az elismerési eljárásról további információt Szabad Attila képzési és akkreditációs szakreferens ad a (+36-1) 462-4661-es telefonszámon vagy a szabad.attila@zeneakademia.hu e-mail címen.

 

Jelentkezési határidő: 2018. április 16. (hétfő)


A DLA felvételi időpontja: 2018. június 11-15., helye: Főépület (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.), X-es terem

1. Írásbeli minden felvételizőnek: 2018. június 11., 9.00

Szövegértés, fogalmazási készség felmérése egy zenei témájú tudományos szöveg értelmezésével. Időtartama: kb. 1 óra.

 

2. Művészeti-alkotói tevékenység felmérése (hangszeres meghallgatás): 2018. június 11-15.  (kiértesítés szerint).

 

3. Egyéni beszélgetés – a hangszeres meghallgatáson továbbjutók részére egyéni beszélgetés, amelynek tartalma az írásbeli feladat kiértékelése, a művészeti és tudományos kutatási tématervről való előzetes elképzelések ismertetése, valamint az általános szakmai és műveltségi ismeretek felmérése (időpontja: kiértesítés szerint).

 

A Felvételi Bizottság mindkét fordulóban (művészeti-alkotói tevékenység felmérése: zenei hangszeres/énekes meghallgatás; valamint egyéni beszélgetés) 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét. Felvételre csak azok a jelentkezők javasolhatók, akik mindkét fordulóban legalább 70 pontot elértek. A felvételről a DLA-DT dönt, a meghatározott keretszámok és a Zeneművészeti (DLA) Tagozat rendelkezésére bocsájtott állami támogatás figyelembevételével.

 

Eredményhirdetés: a felvételi vizsga lezárását követő napon, de legkésőbb harminc napon belül.

 

A felvételt nyert jelentkezők állami ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíjakat a DLA-DT a felvételi vizsgán elért teljesítmények rangsora alapján ítéli oda. Az ösztöndíj mértéke a négyéves képzés során: 140.000 Ft/hó az első két évben, 180.000 Ft/hó a második két évben.

 

A doktori képzésre olyan jelentkezők is felvehetők önköltséges formában, akik nem részesül(het)nek állami ösztöndíjban, vagy ösztöndíjra nem tartanak igényt. A magyar állami ösztöndíjban nem részesülők a képzésért önköltséget fizetnek. A magyar állami ösztöndíjra jogosultakat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdése sorolja fel. Az Európai Gazdasági Térség állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetnek részt a doktori képzésben.

 

Az önköltség összege a DLA képzésben szemeszterenként 150.000 Ft.

 

A nappali képzés menetéről, illetve a doktori eljárásról további információk a Doktori Iskola honlapján, a Doktori Szabályzatban és az ehhez tartozó Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban találhatók.

 

Lényeges változás 2016-tól, hogy a szervezett doktori képzés időtartama nyolc félévre, azaz négy évre emelkedett. Az első két év képzési és kutatási szakasz, a második két év pedig kutatási és disszertációs szakasz. A doktori képzés során a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsga letételét követő harmadik év végéig (illetve a negyedik év végén megszerzendő abszolutóriumot követő egy év végéig) a doktori disszertációt be kell nyújtani. Akik sikeresen megvédik disszertációjukat, 400.000 Ft egy összegű „jutalomban" részesülnek.


Az egyes programokra és alprogramokra vonatkozó speciális felvételi követelmények

Egyházzene program

1. Írásbeli felvételi: azonos a többi hangszeres jelentkező írásbeli feladatával.

2. Szakmai felvételi:

 • Szakmai írásbeli: 4-5 oldalas esszé írása megadott átfogó egyházzenei témáról;
 • Zenei felvételi: legalább három különböző stíluskorszakból szabadon választott 20 perces műsor bemutatása zongorán, vagy orgonán, vagy vezényléssel. A felvételi műsor egyharmad része helyettesíthető más hangszeren vagy énekelve bemutatott művekkel. Az előadás során az egyéni produkciónak mérhetőnek kell lennie.

 

Zeneszerzés program

1. Írásbeli felvételi: azonos a többi hangszeres jelentkező írásbeli feladatával.

2. Szakmai felvételi:

 • Három – két évnél nem régebben írt – kompozíció, amelyek kottáját, valamint – amennyiben rendelkezésre áll – felvételét legkésőbb a jelentkezés határidejéig le kell adni.
 • Egy órányi terjedelmű műsor zongorára, amelynek tartalmaznia kell egy Bach-, egy bécsi klasszikus és egy XX. századi kompozíciót, legalább a Wohltemperiertes Klavier és a klaszikus Haydn/Mozart szonáta nehézségi szintjének megfelelően. Ebből a felvételi bizottság választása szerint kb. 10-15 percet kell technikailag felkészülten, stílusosan, zeneileg kifogástalanul előadni.

Amennyiben a jelentkező magas szinten énekel vagy játszik valamely más hangszeren, akkor  a zongora felvételi anyag egy részét helyettesítheti énekkel vagy a választott hangszeren való játékkal.

 

Zeneelmélet alprogram

1. Írásbeli felvételi: azonos a többi hangszeres jelentkező írásbeli feladatával.

2. Szakmai felvételi:

 • A felvételi vizsgán megkapott, adott zenemű (vagy egy tétel) írásbeli formai elemzése partitúra alapján; ugyanezen elemzés rövid szóbeli összefoglalása a felvételi beszélgetés keretében;
 • Zongora felvételi: 3 vagy 4, legalább Wohltemperiertes Klavier és a klasszikus Haydn/Mozart szonáta nehézségi szintjének megfelelő, különböző stílusú darab technikailag felkészült, stílusos, zeneileg kifogástalan előadása.

Zenei előadóművészet program

1. Írásbeli felvételi: minden hangszeres jelentkező részére azonos.

2. Szakmai felvételi: a jelentkezési anyaghoz beadott felvételi műsorból a felvételi bizottság kb. 15 percnyi előadandó darabot választ ki a felvételi vizsga során.

Az 1 órás koncertműsor anyagának az egyes alprogramokon a következőket kell tartalmaznia:

 

Billentyűs alprogram

Zongora: öt teljes műből összeállított műsor, melyben kell lennie egy barokk, egy klasszikus, egy romantikus, egy klasszikus modern (Schönberg, Webern, Debussy, Stravinsky, Bartók stb.) és egy 1945 után komponált darabnak.

Orgona, csembaló: legalább egy barokk mű kötelező.

Hárfa: több zenei korszakból szabadon összeállított műsor, mely tartalmazzon egy jelentős versenyművet.


Zongorakísérő és korrepetitor alprogram

A felvétel feltételei:

 • kiváló technikai felkészültség, magas szintű művészi előadásmód
 • legalább 5 év felsőfokú vagy legalább középfokú releváns oktatási gyakorlat
 • pedagógiai, emberi alkalmasság az oktatásra
 • színes, választékos beszédmodor, magyarázókészség, stilárisan európai szintű fogalmazás
 • széles körű szakmai tájékozottság

 

Felvételi anyag (hangszeres):

Hangszeres partnerről a felvételizőnek kell gondoskodnia.

 • egy szóló zongoradarab
 • egy teljes szonáta kísérése
 • egy teljes versenymű kísérése
 • három különböző stílusú előadási darab kísérése
 • egy darab tanítása, próbálása (a hozott anyagból)

 

Felvételi anyag (énekes):

Énekes partnerről a felvételizőnek kell gondoskodnia.

 • egy szóló zongoradarab
 • öt különböző stílusú dal kísérése
 • egy teljes opera koncertképes zongorázása
 • egy hiányos együttes kísérése végszavazással
 • egy nagy romantikus dal tanítása (a hozott öt dalból)

 

További követelmény (mindkettőnél):

 • magas művészi szintű, pódiumképes lapról játék partnerrel (a Zeneakadémia biztosítja a partnert, illetve a játszandó anyagot)
 • két világnyelv kommunikációképes ismerete (énekesnél német és olasz, legalább szövegértési és fordítási szinten)

 

Ének alprogram

 1. Egy barokk ária
 2. Egy klasszikus dal
 3. Egy romantikus dal
 4. Egy XX. századi vagy kortárs dal
 5. Egy magyar népdalfeldolgozás
 6. Egy operaária vagy oratóriumária

 

Fúvós alprogram

Több zenei korszakból szabadon összeállított műsor, mely tartalmazzon egy jelentős versenyművet. A versenyművet kotta nélkül kell játszani.


Karvezetés alprogram

1. Vezénylés: 18-20 percben kóruspróba a kijelölt műsor anyagából:

A Vajda-mű kivételével mindegyik művet kívülről kell vezényelni!

2. Zongora:

Az alábbi művek előadása, amelyek közül egy darab magyar zeneszerző alkotása legyen:

a) J. S. Bach: 2 háromszólamú invenció vagy egy prelúdium és fúga (Das Wohltemperierte Klavier)

b) egy szabadon választott klasszikus szonátatétel

c) egy szabadon választott romantikus mű

d) egy szabadon választott 1945 után keletkezett mű

FIGYELEM! Amennyiben a jelentkező magas szinten énekel vagy játszik valamilyen más hangszeren, akkor azon is bemutathatja tudását. Ebben az esetben két szabadon választott művet kell énekelnie vagy játszania a hangszerén, valamint a zongora programból a J. S. Bach-művel és a romantikus zongoraművel kell készülnie.

A hangszeres műveket kotta nélkül, fejből kell előadni!

 

Népzene alprogram

1. Általános írásbeli felvételi: azonos a többi hangszeres jelentkező írásbeli feladatával.

2. Szakmai felvételi:

 • Hangszeres/énekes meghallgatás: 45 perces népzenei összeállítás (az összeállítás legalább két különböző dialektusterületről négy kistáj népzenei hagyományát képviselje, mutassa be az adott térség műfaj- és stílusgazdagságát, előadási, játéktechnikai jellegzetességeit);
 • Szakmai írásbeli: 2-3 oldalas esszé írása megadott átfogó népzenei témáról.

FIGYELEM! A zenei közreműködőkről minden jelentkező maga gondoskodik. Az összeállítás részletes leírását (az egyes tételek pontos műfaji megjelölésével, a népzenekutatásban használatos adatolásával) a felvételi megkezdéséig be kell adni.

 

Vonós alprogram

A kamaraművek kivételével minden mű kotta nélkül játszandó.

A programvezetők egyéni felvételi konzultációt biztosítanak a felvételi anyaggal kapcsolatban.

 

Hegedű:

            1. J. S. Bach:   G-moll szólószonátából az Adagio és Fuga vagy

                                     A-moll szólószonátából a Grave és Fuga vagy

                                     C-dúr szolószonátából az Adagio és Fuga

            2. egy teljes versenymű

            3. egy kamaramű (szonáta, duó, trió stb.)

 

Mélyhegedű:

            1. J. S. Bach: két tétel a hegedűre írt szólószonátákból, ill. partitákból

            2. egy teljes versenymű

            3. egy kamaramű (szonáta, duó, trió stb.)

 

Gordonka:

1. J. S. Bach: két tétel bármelyik szólószvitből

2. Egy teljes versenymű

3. Egy kamaramű (szonáta, duó, trió stb.)      

 

Gordon:

1. J. S. Bach: két tétel bármelyik gordonkára írt szólószvitből

2. Egy teljes versenymű

3. Egy kamaramű (szonáta, duó, trió stb.)

           

FIGYELEM! A versenymű és a kamaramű különböző stílusú legyen (pl. romantikus versenymű és klasszikus versenymű vagy klasszikus versenymű és kortárs kamaramű stb.).

 

Gitár:

Az 1 órás műsor legalább 3 különböző zenei korszakból tartalmazzon

 • egy jelentős versenyművet,
 • egy teljes Bach-művet (lantszvitek, csellószvitek, hegedűszonáták, partiták; a D-moll Chaconne teljes műnek számít)

 

Ütő alprogram

1. Írásbeli felvételi: azonos a többi hangszeres jelentkező írásbeli feladatával.

2. Szakmai felvételi: a felvételi műsora hat műből áll; minden hangszeren egy-egy mű bemutatása kötelező, amelyet a jelentkező az alább megadott listából szabadon választ.

1. Üstdob:

Michel Cals: Impromptu

Elliott Carter: Eight Pieces for Four Timpani - 3. Adagio

Elliott Carter: Eight Pieces for Four Timpani - 7. Canaries

Solti Árpád: Szonatina

2. Kisdob:

Alexej Gerassimez: Asventuras

Nicolas Martynciow: Tchik

Nicolas Martynciow: Impressions

Áskell Másson: Prím

Stuart S. Smith: The Noble Snare, Vol. 3, 4 (két választható darab)

3. Marimba:

Eric Ewazen: Northern Lights

Anna Ignatowicz: Toccata

Marján Csaba Zoltán: Niflheim

Marján Csaba Zoltán: Lemuria

Joseph Schwantner: Velocities

Gordon Stout: Sedimental Structures

Andrew Thomas: Merlin

4. Multipercussion:

Morton Feldman: The King of Denmark

Maki Ishii: Thirteen Drums

Áskell Másson: Frum

Karlheinz Stockhausen: Zyklus No. 9

Kevin Volans: She Who Sleeps with a Small Blanket

Kevin Volans: Asanga

Iannis Xenakis: Rebonds A vagy B

Iannis Xenakis: Psappha

5. Vibrafon: egy szabadon választott darab

Ajánlott (nem kötelező) darabok listája:

Philippe Manoury: Le Livres des claviers - 4. tétel

Milton Babbitt: Concerto Piccolino

Philippe Hurel: Loops II

Karlheinz Stockhausen: Vibra-Elufa

Franco Donatoni: Omar

Bruce Hamilton: Interzones (+audio)

6. Egy szabadon választott mű bármelyik hangszeren.