A kreditrendszer ismertetése

A Zeneakadémia kreditszabályzatát meghatározó jogi és oktatásszervezési dokumentumok: a 105/1998. (V. 23.) Korm. rendelete, a 111/1997. (VI. 27.) Korm. rendelete 200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelete, a 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendelete, Európai Kredit-átviteli Rendszer (ECTS), Felhasználói Útmutató, Ajánlások a kreditrendszerű képzés bevezetésére (Országos Kredittanács 2001. január), MAB ajánlások a minőségbiztosításról.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a 2003/2004-es tanévtől felmenő rendszerben vezette be a kreditrendszerű képzést. A pontosan leszabályozott tanulmányi rendet egy rugalmasabb tantárgyválasztási lehetőséget nyújtó oktatási rend váltotta fel. Megszűnt a félévismétlés kényszere, a nem teljesített tárgyakat - a lehetőségek keretein belül - ismételten fel lehet venni, és más tárgyakkal együtt tovább lehet haladni. A rendszer fő vonalaiban illeszkedik az Európai Kreditátviteli Rendszerhez (European Credit Transfer System - ECTS), ami elősegíti a résztanulmányok külföldön történő végzését is.

A rendszer lényege, hogy a hallgató a tanulmányi követelmények teljesítéséért félévenként és tárgyanként kreditet kap. A kredit a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége. A kredit mennyisége kifejezi a tanulmányi követelményekben való előrehaladást is. Ez a kreditgyűjtés (kreditakkumuláció) révén teljesül, mivel az egyes tanulmányi időszakban szerzett kreditek hozzáadódnak a korábban megszerzettekhez mindaddig, amíg a hallgató az oklevél megszerzéséhez előírt számú kreditet el nem éri. Ez a 8 féléves képzés esetében legalább 240 kredit, a 10 féléves képzés esetében legalább 300 kredit (6 féléves képzés esetében 180 kredit, 4 féléves képzés esetében 120 kredit).

A képzés - a régi idődimenziójú félévek helyett - a munkamennyiséget is kifejező szemeszterekben folyik. Egy szemeszter átlagosan 30 kreditnyi munka teljesítését jelenti. A kreditek megszerzése szakonként bizonyos sajátosságokkal történik.

A kreditrendszerű képzés a hagyományos képzésnél kevésbé kötött tanterv, a mintatanterv alapján folyik. Ez egy célszerű lehetőség arra, hogy a végzettséghez szükséges követelményeket milyen időbeosztással lehet optimálisan teljesíteni. A tantárgyak, képzési feladatok olyan elosztása félévekre, amelyet az átlagos ütemben haladni akaró hallgató úgy követhet, hogy eleget tesz minden tantárgy felvételénél az előtanulmányi követelményeknek. A hallgatóknak - a meghirdetett tantárgyak és kurzusok alapján, szem előtt tartva azok egymásra épülésének biztosítását is - lehetősége van egyéni tanrend kialakítására. A mintatanterv követése azonban mindenki számára ajánlott.

A kreditrendszerű képzésben a tantárgyak három kategóriába tartoznak: kötelezőek, kötelezően választhatók és szabadon választhatók.

 

Meghatározások

 

ECTS: (European Credit Transfer System): európai kreditátviteli rendszer, mely megkönnyíti az ECTS alapelveit vállaló intézmények hallgatói számára az európai felsőoktatási intézmények közötti nagyobb hallgatói mozgásszabadságot.

 

Tanulmányi időszak: a Felsőoktatási Törvénynek megfelelően két félévre tagolt olyan időintervallum, amely szorgalmi és vizsgaidőszakot tartalmaz, amelyre a hallgató beiratkozik, tantárgyakat vesz fel, és a tanulmányi időszak befejezéséig eleget tesz az egyes tantárgyak tanulmányi követelményeinek.

 

Félév: 15 hét szorgalmi időből és 6-6 hetes vizsgaidőszakból tevődik össze. (A félév dimenziója az idő.)

 

Szemeszter: a félévenként teljesítendő kreditértéket jelenti, azaz 1 szemeszternyi munkamennyiség 30 kredit összegyűjtéséhez szükséges. (A szemeszter dimenziója a munka.) /Ajánlások 2001./

 

Tantárgy: a szak tantervi rendszerének alapegysége, amely a többi tantárggyal egyeztetett tematikával és követelményekkel rendelkezik.

 

Tantervi egység (tanegység): egy tantárgy olyan feladat-csoportja, amelyet a hallgató meghatározott idő alatt teljesít, és amelyhez hozzátartozik a tanítási egység teljesítésének ellenőrzése is.

 

Tanóra (kontakt óra): a képzési folyamat során - a tananyag elsajátításához és szorgalmi időn belüli ellenőrzéséhez - a tanár és hallgató közötti közvetlen végzett tanítási-tanulási munkatevékenység. Fajtái: egyéni, illetve kiscsoportos gyakorlati foglalkozás, előadás, szeminárium, konzultáció. A tanóra időtartamát a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat határozza meg.

 

Egyéni hallgatói munkaidő: a tanítási órán kívül, önállóan végzett gyakorlás, tanulás, beleértve a vizsgaidőszakban tanulásra fordított időt.

 

Hallgatói tanulmányi munkaidő: átlagos tehetségű és felkészültségű hallgató számára a tanulmányi munka sikeres elvégzéséhez szükséges munkaórák mennyisége, a tanítási óra és az egyéni hallgatói munkaidő összege.

 

Kredit: a hallgató tanulmányi teljesítményének számszerű alakban kifejezett formája, amely kifejezi, hogy egy tanítási egység feladatainak teljesítése (a hazai és nemzetközi tapasztalatok figyelembe vételével) átlagosan mennyi munkaóra felhasználását igényli. A kreditekkel elismert összes hallgatói tanulmányi munkaidő tartalmazza a tanítási órákat és az egyéni tanulást, gyakorlást. Az ECTS alapján 1 kredit=30 hallgatói munkaóra. Egy félévben átlagosan 30 kredit teljesítése szükséges. A hallgatói munkaórák akkor eredményeznek kreditet, ha a (a tantervben foglalt) követelmények teljesítéséről a hallgató sikeresen beszámolt. A kredit értéke független a teljesítés minősítésétől. (200/2000. Korm. rendelet 1§)

 

Kreditallokáció: az a művelet, amelynek során egy kreditértéket, azaz egy számot rendelünk az oklevél-követelményekhez, illetve egy tantárgyhoz (tanítási egységhez).

 

Modul: tantervi vagy tantárgyi szerkezeti egység, az oktatási folyamat tervezésének alapja. (Tantervi egységként: a tanterv szervezéséhez szükséges kisebb építőelemek, amelyek maguk is kisebb egységekből (tantárgyi modulokból) állnak össze.) A kreditrendszerben vannak alapozó és speciális modulok, illetve a modulok lehetnek egymásra épülők, illetve egymást helyettesítők.

 

Kreditakkumuláció (kreditgyűjtés): a kreditek gyűjtése a tanulmányok végzése során. Minden egyes tanulmányi időszakban megszerzett kreditek hozzáadódnak a korábban megszerzett kreditekhez, mindaddig, amíg a hallgató az összes, az oklevél megszerzéséhez előírt (a kötelezően elsajátítandó ismeretanyaghoz rendelt) kreditszámot el nem éri.

 

Mintatanterv: a tantervben szereplő tárgyak olyan elosztása félévekre, amelyet átlagos ütemben haladó hallgató úgy követhet, hogy minden tantárgy felvételénél átlagosan 30 kredit teljesítését tervezi annak érdekében, hogy 8-10 szemeszter után főiskolai illetve egyetemi oklevelet nyerhessen.

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár